gallery/投影片62

加馬刀聽力逐漸進步的案例
少數(約3-5%)腫瘤縮小且聽力隨著時間也逐漸進步 。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此案例可以解釋加馬刀後聽力進步的原因
1.加馬刀順形治療計劃
2.加馬刀無比精準(0.1mm誤差),

  不傷及耳神經
3.治療劑量降低避免傷及神經
4.年輕31歲
 

 

 

 

 

 

 

 

案例                                       案例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

gallery/投影片12
gallery/投影片3
gallery/投影片66
gallery/投影片21
gallery/投影片11